Családellátó

A programkövetelmény megnevezése: 08883001 számú Családellátó megnevezésű szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény.

Ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet

Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód alapján: 0888

A szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés megnevezése: Családellátó

Szintjének besorolása: 
Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 3
A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 3
A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 3

A szakképesítés és az azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység kapcsolata, összefüggése: A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéshez szükséges kompetenciákkal szakmajegyzékben szereplő szakma körébe vonható munkaterület, tevékenység vagy munkakör magasabb szinten gyakorolható, vagy a szakmai képzés szakma- jegyzékben szereplő szakma képzési és kimeneti követelményeiben meg nem határozott speciális szakmai ismeretek és szakmai készségek megszerzésére irányul.

A képzés célja: A Családellátó szakképesítéssel betölthető munkakörökhöz, foglalkozásokhoz szükséges ismeretek és kompetenciák elsajátíttatása, továbbá a résztvevők felkészítése a Családellátó szakképesítés megszerzésére irányuló független akkreditált képesítő vizsgára, melynek sikeres teljesítése esetén Családellátó államilag elismert képesítő bizonyítványt kapnak.

Cél továbbá, hogy a képzés növelje a résztvevők elhelyezkedési esélyeit, az alábbiakban feltüntetettek indokolják a szakképesítés munkaerő-piaci relevanciáját:
A társadalomban egyre nagyobb igény mutatkozik a családon belüli tevékenységekre történő szakszerű felkészítésre, amelyet az ilyen jellegű képzések iránti érdeklődés is igazol. Sok esetben a családon belüli erőszak okai között szerepel, hogy az emberek a megnövekedett szabadidőben a saját ellátásra történő tevékenység lehetőségével nem tudnak élni. Probléma- ként jelentkezik, hogy a család gyermekeivel, idős, vagy beteg tagjaival nehezen találják meg a megfelelő foglalkozási, foglalkoztatási módokat vagy a szabadidő értelmes eltöltését.
A generációkon átívelő szegénységben és képzetlenségben élő felnőttek jelentős része nem talál munkalehetőséget, de képzési elképzeléssel sem rendelkeznek. Ezért előtérbe kerülnek azok a képzések, ahol a felkészülés interdiszciplináris jellegű, több területen végezhető munkafeladatok elsajátítása a cél. A családellátásra felkészítő tevékenységek közben a résztvevők megismerik a mezőgazdaság több ágazatát, az egészségügy, a gyermekgondozás, valamint az ételkészítéssel, háztartás-ellátással kapcsolatos sokrétű feladatokat. A képzés során megismert sokrétű munkatevékenység, feladat az oktatást is érdekesebbé teszi, és motiváló lehet a magasabb szintű képzésre az érdeklődési körnek megfelelő szakképesítés tanulására.
A mezőgazdasági családi vállalkozások „belső” munkafeladataira nincs összetett felkészítés, pedig a családok munkafeladatai között megjelenik a gyermekgondozástól a vendéglátásig, a kert ápolásától az idős szülök gondozásáig sokféle feladat. Ezek az alapkompetenciák sajátít- hatók el a Családfenntartó szakképesítés képzése során.

A képzés célcsoportja: A képzés célcsoportját alkotják azok, akik megfelelnek a programba való bekapcsolódás feltételeinek és a szakképesítéssel betölthető munkakörökben kívánnak elhelyezkedni.

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása:
A Családellátó szakképesítés ajánlott azok számára, akik szeretnék elsajátítani a szakszerű háztartásvezetést, elsősorban a családtagok ellátásának, a gyermekek nevelésének, valamint a beteg családtagok gondozásának alapvető feladatait. A Családellátó elsősorban vidéki környezetben, mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozó családok háztartását vezeti. Feladatai sokrétűek: segíti a gyermek ellátását, testi, szellemi fejlődését, óvodai-, iskolai munkáját, ellátásra szoruló betegek és idősek életviteléhez segítséget nyújt, alapgondozási és személyi ellátási (fürdetés, öltöztetés, ágyazás, étkeztetés) feladatokat lát el. Végzi a mindennapi háztartási munkákat (takarítás, mosás, vasalás, bevásárlás, főzés), közreműködik a család kulturált, egészséges étkeztetésében (ételt készít, tárol, terít, mosogat). Figyel a vegyszerekkel, tisztító- szerekkel, gyógyszerekkel, élelmiszerekkel kapcsolatos előírások betartására, a lakás és a környezetének higiéniájára. Gondozza a kertet, a ház körüli hobby- és haszonállatokat, zöldséget és virágot termel, gyűjti és szelektíven kezeli a keletkező hulladékot.
Tiszteletben tartja a család tagjainak személyiségét, személyesen és infokommunikációs esz- közökkel kapcsolatot épít és tart fenn, együttműködik a családsegítővel, a gyermekvédelmi-, egészségügyi- és szociális szolgálattal.
Gyakorlati felkészültsége alapján képes a saját és idegen családok háztartási feladatainak szervezésére, felügyeletére, részfeladatainak elvégzésére, egyéneknek, családok, közösségek tagjainak mindennapi életük viteléhez segítséget nyújt. Folyamatosan képezi magát, hogy naprakész ismeretei legyenek a családellátással kapcsolatos tevékenység minden területén.

Családellátó vizsga megszerzését követően a legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok):
FEOR száma: 3512
FEOR megnevezése: Hivatásos nevelőszülő, főállású anya
A részszakképesítéssel betölthető munkakör: Nevelőszülő
FEOR száma: 2312
FEOR megnevezése: Szociális munkás és tanácsadó
A részszakképesítéssel betölthető munkakör: Házi szociális munkás, Családgondozó
FEOR száma: 5223
FEOR megnevezése: Házi gondozó
A részszakképesítéssel betölthető munkakör: Házi ápoló
FEOR száma: 9237
FEOR megnevezése: Háztartási alkalmazott
A részszakképesítéssel betölthető munkakör: Háztartási alkalmazott

08883001 számú Családellátó megnevezésű szakképesítés megszerzésére
irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény
:

https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/08883001_csaladellato_pdf-1608624640747.pdf