Demencia gondozó

Képzés megnevezése: Demencia gondozó

Ágazat megnevezése: Szociális ágazat

Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere
(KEOR) szerinti kód alapján: 0921 Idősek és fogyatékos felnőttek gondozása

Szintjének besorolás a:
Az Európai Képesítési  Keretrendszer (EKKR) szerint: 4
A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 4
A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 3

A képesítést előíró jogszabály: Az 1/2000 (I.7) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről 6. § (5a) bekezdés d) pont.

A képzés célja: A Demencia gondozó szakképesítéssel betölthető munkakörökhöz,
foglalkozásokhoz szükséges ismeretek és kompetenciák elsajátíttatása, továbbá a résztvevők felkészítése az államilag elismert Demencia gondozó szakképesítés megszerzésére irányuló független akkreditált képesítő vizsgára. A szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci relevanciája): Az 1/2000 (I.07.) SzCsM rendelet 6. § (5a) bekezdés d) pontja előírja, hogy az intézményvezető demens személyeket gondozó bentlakást nyújtó intézmények esetén a gondozó, ápoló és terápiás munkakörök vonatkozásában munkakörönként legalább 1-1 fő demencia gondozó szakirányú képesítéssel rendelkező foglalkoztatott jelenlétét köteles minden műszakban biztosítani.
A társadalmi szükséglet és a jogszabályi előírás okán jelentősen megnövekedett a képzés iránti érdeklődés, ezt elégítjük ki a képzés biztosításával.

A képzés célcsoportja: A képzés célcsoportját alkotják azok, akik megfelelnek a
programba való bekapcsolódás feltételeinek és a szakképesítéssel betölthető munkakörökben kívánnak elhelyezkedni.

A képzés során megszerezhető kompetenciák: A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása: A demencia gondozó egy interprofesszionális (különböző szakmák képviselőinek együttműködése egy cél elérése érdekében) csapat tagja. A demenciával élő személyek komplex ellátása során együttműködik más szakmák képviselőivel. Felismeri a demencia betegség korai tüneteit, a behavioural and psychologicalsymptoms of demencia, azaz a demencia magatartási és pszichológiai tüneteit (a továbbiakban BPSD tüneteket) és a megváltozott viselkedést. Segítséget
nyújt a kognitív zavarok enyhítésében. A gondozás során alkalmazza a hatékony kommunikáció eszközeit, mint pl.: segítés, megértés, képességek erősítése, felnőttként kezelés, bátorítás, tiszteletadás. Felismeri a mindennapi tevékenység zavarait. Partneri együttműködést alakít ki a gondozott családjával. Kompetencia határokon belül hatékonyan beavatkozik a prehospitális veszélyhelyzetek során. Felismeri az abúzus jeleit és javaslatot tesz azok megelőzésére. Megérti és támogatja a demenciával élő személy spirituális igényét. Segítő tevékenysége során alkalmazza a személyközpontú gondozás módszereit. Csoportfoglalkozásokat szervez és bonyolít, a megismert gyakorlatok alkalmazásával. Javaslatokat tesz a demenciával élő személy otthoni és
intézményi környezetének biztonságossá tételére. Betartja az elsajátított etikai normákat.

Betölthető munkakörök:
FEOR 3513 Demencia gondozó
FEOR 3513 Gerontológiai gondozó
FEOR 3513 Szociális gondozó
FEOR 3513 Pszichiátriai gondozó

09214001 számú Demencia gondozó megnevezésű szakképesítés
megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó
programkövetelmény

https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/09214001_demencia_gondozo_20200720_keszpdf-1608624913904.pdf