Adatkezelés tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelési Tájékoztató

 

A Kevex Oktató KFT Általános Adatkezelési Tájékoztatója

 

1, Bevezetés

 Társaságunk, a Kevex Oktató Kft. (továbbiakban Társaság) működése során több célból is kezel személyes adatokat a felhasználók, ügyfelek jogainak szem előtt tartásával, valamint a jogszabályi követelmények betartásával.

 Társaságunk kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Társaságunk elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Kevex Oktató  Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 A Kevex Oktató Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására, az esetleges változásokról megfelelő módon és időben értesíti a felhasználókat, partnereket. Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen tájékoztatónk alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk (iroda@kevex.hu), és kollégáink megválaszolják kérdését.

 Társaságunk fontosnak tartja, hogy megfelelő tájékoztatást nyújtson az adatkezelési tevékenységeivel érintett személyes adatok kezeléséről, és azok körülményeiről. A személyes adatok csak meghatározott célból és megfelelő jogalappal kerülnek kezelésre, amely célok és jogalapok a konkrét adatkezelések egyedi adatkezelési tájékoztatójában kerülnek bemutatásra.

 Társágunk az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

–      2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv.,adatvédelmi törvény);

–      2001. évi CVIII. tör vény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

–      2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

–      Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27., GDPR)

 

 

 

2, Adatkezelő megnevezése, adatai

 

Adatkezelő megnevezése: Kevex Oktató Korlátolt felelősségű társaság

Adatkezelő cégjegyzékszáma: 15-09-087486

Adatkezelő székhelye: 4432 Nyíregyháza, Csongor köz 9.

Adatkezelő telephelye: NINCS

Adatkezelő képviselője: Varga Zsolt

Adatkezelő elérhetősége: + 36 31 784 0438, iroda@kevex.hu                                                                    

 

 1. Adatkezelés szabályai

 Jelen adatkezelési szabályzat időbeli hatálya 2018. január 1-től visszavonásig tart.

A jelen tájékoztató fogalmi rendszere megegyezik az Infotv. 3. §-ban meghatározott, és 2018. május 25-től a hatályba lépő Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete által meghatározott értelmező fogalommagyarázatoknak.

 Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van lehetőség. A Társaság által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének.

Az adatkezelés jogalapja főszabály szerint az érintett hozzájárulása, valamint bizonyos adatkezelések (például: számlán szereplő személyes adatok) esetén törvény rendelkezése.

Az Adatkezelő az adatfelvételkor tájékoztatja az Érintettet arról, hogy adatai kezelésére az Adatkezelési tájékoztató az irányadó.

Az Adatkezelési tájékoztató elfogadása (írásban) igazolja az Adatkezelési tájékoztató megismerését és adatkezelési hozzájárulásnak minősül.

 

 A Társaság személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében, az érintett előzetes hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

A Társaság az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.

 Ha a szabályzat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy a Társaság által kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.

A Társaság munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

A Társaság adatvédelmi rendszerének felügyeletét az ügyvezető látja el.

 1. Az érintettek jogainak érvényesítése

 Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az ofk.oktatasfejlesztes@gmail.hu e-mail címen.

 

4.1. Tájékoztatáshoz való jog

 Az érintett kérelmére a Társaság tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Társaság az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére annak benyújtásától számított legkésőbb 25 napon belül írásban, közérthető formában választ ad.

A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.

A valóságnak nem megfelelő adatot az adatkezelő – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, az Infotv. 17. § (2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.

 

4.2. Tiltakozás joga

 Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint törvényben meghatározott egyéb esetben.

 Társaságunk a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás megalapozott, Társaságunk az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 Ha az érintett a tiltakozás tárgyában hozott döntéssel nem ért egyet, vagy a határidőt a Társaság elmulasztja, az érintett a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint bírósághoz fordulhat.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az Infotv. 21. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.

 

4.3. Zárolás

 A Társaság zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

4.4. Törlés

 A Társaság a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll a Társaság rendelkezésére. A Társaság a megtett intézkedéseiről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította.

A Társaság az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

 1. A Kezelt személyes adatok köre

 A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás használatához azonban elengedhetetlen) ezen adatok körét az Fktv. a szakképzési tv., a munka törvénykönyve és a Számviteli törvény határozza meg:

Fktv. 16. § szerint a felnőttképzést folytató intézménynek az alábbi dokumentumokat kell vezetnie, nyilvántartania és – a hatóság ellenőrzési jogköre gyakorlásának biztosítása érdekében – öt évig megőriznie:

 1. a) az elméleti tanórán, gyakorlati foglalkozáson, konzultáción vezetett, a képzésben részt vevő felnőtt által aláírt jelenléti íveket, valamint a képzésben résztvevővel elektronikus úton folytatott szakmai felkészítést, ellenőrzést igazoló dokumentumokat,
 2. b) a képzésben részt vevő felnőtt 21. § (1) bekezdése alapján kezelt személyi adatait, valamint a képzés megkezdéséhez és folytatásához szükséges feltételeket igazoló eredeti dokumentumokat vagy azoknak a felnőttképzést folytató intézmény által hitelesített másolatait, továbbá a bemeneti kompetenciamérést és az előzetes tudásmérést igazoló dokumentumokat,
 3. c) a felnőttképzési szerződést, a képzési programot, a képzésnek a képzési program szerinti megvalósítását igazoló dokumentumokat, valamint a résztvevők hiányzásait dokumentáló haladási naplót,
 4. d) a képzésben részt vevő felnőttnek a sikeres vizsga letételét vagy a képzés elvégzését igazoló dokumentumának a kiállító által hitelesített másolatát vagy a felnőttképzést folytató intézmény vizsgaszervezése esetén a bizonyítvány átvételéről szóló elismervény eredeti példányát,
 5. e) a képzés megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítását szolgáló szerződések eredeti példányát,
 6. f) a 21. § (4) bekezdésében előírt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését igazoló adatlap eredeti példányát,
 7. g) az oktatók foglalkoztatásával összefüggő dokumentumokat.

Ezen dokumentumokban foglalt személyes adatok kerülnek a társaság által kezelésre, tárolásra.

 

 1. A Kezelt személyes adatok továbbítása Kötelező adatszolgáltatás keretében

 Felnőttképző Társaságunk adatszolgáltatásra kötelezett a 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) szerint. A felnőttképzést folytató intézmények, valamint az Fktv. 1. § (5) bekezdés a)-b) és d)-l) pontjaiban, a (6) bekezdésében foglalt illetve az Fktv. 21. § (4) bekezdése szerinti iskolarendszeren kívüli képzési tevékenységet végzők kötelesek az OSAP szerinti statisztikai adatszolgáltatásra. Az adatszolgáltatás természetes személyre vonatkozóan közvetlen azonosító adatokat nem tartalmaz, de közvetetten alkalmasak lehetnek azonosításra (pl. részvételi díj költségviselője).

 

Az adatszolgáltatás adatkörei:

–      Iskolarendszeren kívüli felnőttképzést folytató intézmény adatai

–      Az intézmény által folytatott képzések jellege, óraszáma, nyilvántartásba vételi, illetve azonosító száma, formája, típusa, helye, ideje

–      Beiratkozott személyek száma

–      Vizsgaszervező intézmény adatai és a vizsga időpontja

–      Részvételi díj

–      Részvételi díj költségviselője

–      A képzésbe beiratkozottak iskolai, korcsoportos és nemek szerinti megoszlása

–      A képzés eredményességét összefoglaló adatok

 

A 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet előírja, hogy a rendelet 21. § (1) alapján a felnőttképzést folytató intézmények az alábbi adatokat kell nyilván tartani és kezelni:

 1. a) a képzésben résztvevő

aa.)     nevét, születési nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, nemét, állampolgárságát, lakóhelyének és tartózkodási helyének címét, telefonszámát, nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcímét és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezését és számát,

ab.)     szülője, törvényes képviselője nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, telefonszámát az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti képzésben résztvevő esetén,

 1. b) a képzési jogviszonnyal összefüggő adatokat, amelyek a képzésben részt vevő

ba.)     iskolai és szakmai végzettségével, nyelvi ismereteivel,

bb.)    képzésbe történő felvételével,

bc.)     tanulmányainak értékelésével és minősítésével,

bd.)    a képzéssel megszerzett szakképesítés vagy egyéb kompetencia megnevezésével, a vizsga helyével, időpontjával, eredményével kapcsolatosak,

 1. c) a képzésben részt vevő társadalombiztosítási azonosító jelét.

 

 1. Az adatkezelés időtartama:

 A megadott adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, illetve a vonatkozó ágazati törvények alapján kezeli az Társaságunk papíralapon és elektronikusan is. Az Sztv. és az Fktv. szerint 5 évig tárolja az adatokat, elkülönítetten, zárt szekrényekben, az információbiztonsági szabályzatnak megfelelően.

 

 1. Adattovábbítás külföldre:

Nem történik adattovábbítás.

Az érintett a Társaság adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

honlap: www.naih.hu

Tel.: 06 1/391-1400

Fax: 06 1/391-1410

 

Az érintett – választása szerint – bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

 1. Adatkezelés a honlapon

 A honlap úgy került kialakításra, hogy az Ön személyes adatainak Társaságunk általi kezelése csak a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezésének megfelelően, egyúttal a hatályos jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartásával történjen.

A honlap felkeresésével Ön személyes adatokat ad át Társaságunk számára. Az internetes kapcsolat fenntartása során a látogató által használt böngészőprogrammal, internetprotokoll-címmel (IP-cím), Domain névvel (URL), a látogatás időpontjával, valamint a megtekintett oldalakkal kapcsolatosan automatikusan képződnek technikai adatok a szolgáltató számítógépes rendszerében. Társaságunk ezeket kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre és statisztikai információk gyűjtésére használja fel.

 Önnek további, az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 3. § 2. pontja szerinti személyes adatokat is rendelkezésre kell bocsátania. A hatályos jogszabályi környezetben ugyanis ezen kiegészítő adatok nélkül Társaságunk nem nyújthatja szolgáltatásait, illetve Önnel nem tudna kapcsolatot tartani.

 

 A szolgáltatásunkhoz a képzésekre, konferenciákra való jelentkezés önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy Ön ezen adatai megadásával és a regisztráció elvégzésével a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a személyes adatai kezeléséhez hozzájárulását adja Társaságunknak az adatkezeléshez.

 

9.1.  Adatkezelés projektekben

 Az adatkezelés a projektcélok esetében is kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas

A fentiek szerinti adatkezelés során keletkező információkat az Társaságunk a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezéseinek megfelelően kezeli, és minden törvényes eszközzel megakadályozza, hogy azokhoz illetéktelenek hozzáférjenek.

Személyes adatok továbbítására kizárólag a vonatkozó törvények ilyen rendelkezése szerint, vagy az érintett hozzájárulása esetén kerülhet sor, az ott meghatározott terjedelemben. Tájékoztatjuk, hogy a regisztráció elvégzésével és jelen nyilatkozat elfogadásával az Ön által megadott adatok jogszabályban meghatározott feladataik ellátása érdekében, az adatkezelés részeként továbbításra kerülhetnek az alábbi szervezetekhez:

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 303390

Adószám: 15303392-2-41

Miniszterelnökség

Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 775290

Adószám: 15775292-2-41

 

A fent leírtakon kívül Társaságunk tudomására jutott adatokat harmadik személy számára – jogszabályban meghatározott eseteken kívül – semmilyen körülmények között nem adjuk ki.

 

A Kevex Oktató Kft. Egyedi Adatkezelési Tájékoztatója

 

Társaságunk a továbbiakban adatkezelési célonként nyújt tájékoztatást a konkrét adatkezelési tevékenységeiről, amelynek során a kezelt adatokat érintő legalapvetőbb jellemzők kerülnek ismertetésre.

 Tájékoztatjuk, hogy ugyanazon személyes adatok eltérő adatkezelési célonként többször is előfordulhatnak.

 Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Kevex Oktató  Kft. fenntartja magának a jogot, amennyiben az adatkezelési tevékenységét érintő bármilyen körülményben, elérhetőségeiben változás következik be, a jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát bármikor, külön előzetes értesítés nélkül módosíthassa.

 

 1. Ügyfelek, képzésben résztvevők kapcsolattartásával, képzésre való jelentkezéssel összefüggő adatkezelés

 Milyen célból történik a személyes adatok kezelése?

Ügyfeleink, partnereink személyes adatai kezelésének célja, hogy a Társaságunk az Önnel létesítendő vagy fennálló üzleti kapcsolata során a megadott elérhetőségek valamelyikén elérhesse, igényeit megismerhessük.

 

Milyen adatok kezelésére kerül sor?

Társaságunk kapcsolattartás céljából az Ön nevét (vezetéknév, keresztnév), E-mail címét, telefonszámát, valamint postai címét kezeli.

 

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez.

 

Ki fér hozzá a kezelt személyes adatokhoz?

A kezelt személyes adatokhoz Társaságunk azon tagjai férnek hozzá, akik a képzések megszervezésével járó feladatokat látják el, valamint akik erre jogosultsággal rendelkeznek.

 

 Meddig tart a személyes adatai kezelése?

A személyes adatok kezelése a megadott hozzájárulás visszavonásáig, üzleti jogviszony létesítése esetén 5 évig.

 

Milyen külső szolgáltató (adatfeldolgozó) igénybevételére kerül sor?

A jelen adatkezelési művelet során az elektronikus kapcsolattartás (e-mail) keretében kezelt személyes adatok vonatkozásában adatfeldolgozóként tárhelyszolgáltató tevékenységét az………………………………………………………………………………. látja el.

Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

Telephely:

Székhely:

Telefonszám:

E-mail cím:

 

A kapcsolatfelvétellel és általános tájékoztatásnyújtással összefüggő adatfeldolgozási tevékenység során a Társaság a Magyar Posta Zrt. postai kézbesítő tevékenységet, mint technikai műveletet végző adatfeldolgozó közreműködését veszi igénybe:

 

Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Telefonszám: + 36-1-767-8200

E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu

Webcím: http://www.posta.hu

 

 1. Galériában, képekkel összefüggő adatkezelés

Milyen célból történik a személyes adatok kezelése?

A képek, fotók kezelésének célja, hogy a weboldal „GALÉRIA” megnevezésű menüpontja alatt biztosított elérhetőségeken keresztül bármikor az érdeklődők betekinthessenek munkánkba, tájékozódhassanak a Társaság tevékenységeiről.

 

Milyen adatok kezelésére kerül sor?

A Társaság a Galériában a képzéseken, rendezvényeken készült fotókon látható képmásokat, mint személyes adatokat kezeli.

 

 Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez.

 

Ki fér hozzá a kezelt személyes adatokhoz?

Személyes adataihoz a Társaság azon tagjai férhetnek hozzá, akik a képek kezelésével összefüggő feladatokat látnak el, valamint a Társaság iránt érdeklődő személyek tekinthetik meg.

 

Meddig tart a személyes adatai kezelése?

Az adatkezelés időtartama az Ön által megadott hozzájárulás időpontjától annak visszavonásáig terjed.

Milyen külső szolgáltató (adatfeldolgozó) igénybevételére kerül sor?

A jelen adatkezelési művelet során kezelt személyes adatok vonatkozásában adatfeldolgozóként tárhelyszolgáltató tevékenységet a…………………………………………………………… látja el.

Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

Telephely:

Székhely:

Telefonszám:

E-mail cím:

 

 

Kevex Oktató Kft.

Nyíregyháza, 2021. január. 02.                                                              Varga Zsolt

                                                                                                               Ügyvezető